Aiandus

Landscape approach to natural resource management

Landscape approach to natural resource management


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

To browse Academia. Log in with Facebook Log in with Google. Remember me on this computer. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link.

Sisu:
 • Ecosystem management
 • A Knowledge Brokering Framework for Integrated Landscape Management
 • A global shift toward landscape approaches
 • Which approach provides technical and financial assistance for natural resource management
 • TREESEARCH
 • Landscape-scale approaches for integrated natural resource management in tropical forest landscapes
 • Understanding the Landscape Approach
 • COMMUNITY-BASED NATURAL RESOURCES MANAGEMENT
 • Landscape approaches for sustainable development, water and land resource management
WATCH RELATED VIDEO: The Landscape Approach: What, where, how?

Ecosystem management

To browse Academia. Log in with Facebook Log in with Google. Remember me on this computer. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. Need an account? Click here to sign up. Download Free PDF. Anna Tengberg. Sandra Valencia. Lühike kokkuvõte sellest paberist. Integrated approaches to natural resources management— Theory and practice. Combat Desertification. However, integration is often not well defined. We therefore Email: anna.

We highlight the need for projects to identify clearer system boundaries and main feedback mechanisms within those boundaries, in order to effectively address drivers of environmental change. Implementation of improved integrated natural resources management technologies and practices at the local level can then be extended through spatial planning and strengthening of innovation systems.

To meet multiple the Rio Earth Summit to function as a financial mechanism environmental and development objectives, integrated programming to support countries to meet their commitments to multilateral envi- is becoming increasingly important for the GEF. The IAPs are explicitly designed users, managers, and other stakeholders. The starting aspects of integration are being implemented in natural resources point for integrated approaches is to engage stakeholders and map the management projects.

This paper is the result of a study commis- governance arrangements. One of the processes to be achieved during sioned by the Scientific and Technical Advisory Panel STAP of the the implementation of INRM projects is the capacity to learn, reflect, GEF aimed at providing guidance to the GEF on how to develop and readapt the course of action so that management strategies and integrated projects and programmes. The Critics of integrated approaches, in particular to integrated water study addresses the following research questions: a What are the resources management, argue that the integrated approaches are principles for designing integrated natural resources management pro- often loosely defined, and much is open for interpretation of what is jects?

Further criticisms include thinking and selected case studies from GEF projects for the design that the integration of sectors and issues may not be realistic and that and implementation of integrated approaches?

To overcome these challenges, a number of models and frameworks have been developed that serve as guidance, such as the Agricultural Innovation Systems AIS approach.

The complexity of environmental problems if the aim is to be met in the longer term. Effective appropriate activities or intervention strategies to bring about the environmental policies and programmes need to be informed by a required change Anderson et al. The recognition of this complexity, and the uncertainty and indicators to monitor and evaluate whether their actions are that comes with it, has led to the realisation that the management of having the intended impact Margoluis et al.

They also give special attention to experimentation and transition research. The MLP is a framework for analysing learning. Applying systems thinkingSociotechnical transitions are multidimensional as they are to natural resources management comes from the rationale that essentially about the interactions between technology, policy, eco- designing solutions to complex environmental problems requires nomics, culture, and public opinion.

The analysis focused on the extent niche, regime, and landscape. The niche level is where innovations, to which different domains of integration were incorporated into the experimentation, and learning occur; the regime level is the more design of the project.Need valdkonnad põhinevad läbivaatamise kriteeriumide stabiilsel tasemel, mis koosnevad allpool kirjeldatud normidest, reeglitest ja tavadest. Üleminekud toimuvad kolme uuringu vastastikusest mõjust, et analüüsida neid erinevate integratsioonikriteeriumide alusel. Tabel 1.

Juhtumiuuringute valik põhines GEF-i tasandite soovitustel, kus maastikutasand avaldab survet režiimile, sekretariaadile ja GEF-i agentuuride töötajatele. Suuremad programmid, mis omakorda destabiliseerivad olemasolevaid režiime ja pakuvad võimalusi uuteks uuendusteks nišitasandil. Sellised raamistikud, nagu üleminekuuuringute MLP, võivad olla kasulikud tulevaste tähelepanu vajavate lünkade analüüsimisel ja allesjäänud lünkadel. Mõned suurendamisprotsessid. Programmi ja projekti dokumendid, 3.

Juhtumiuuringute ja intervjuude leidude kolmenurkseks koondamiseks oli sõltumatu hindamisbüroo ja projekt. koostööpartnerid läbi viidi. See hõlmas ka valitud GEF-i ülevaadet ja analüüsi, vt tabel 2. Integratsiooni tähendust saab lahutada paljude tegurite või integratsioonivaldkondade kaudu, mida rakendatakse projektitsükli eri etappides: probleemi diagnoosimine ja hindamine; b projekti kavandamine; 3.

Kihiline juhuslik, mis on liigitatud projekti etappide järgi. Seejärel kasutati muudetud valdkondi, valiti makromajandusliku finantsabi projektide koguportfellist valim. Integratsiooni läbivaatamise kriteeriumiteks on august ja septemberValitud projektid hõlmasid nii riiklikke kui ka piirkondlikke projekte.

Valimisse ei kaasatud projekte, mis keskendusid keemilistele jäätmetele või energiale, kuna need olid hõlmatud 3. Teadmiste kiire sõelumine koos teaduslike teadmistega: kui kogutakse erinevaid andmeid – koosnes projekti kavandamise dokumentide ülevaatamisest, kui need olid kättesaadavad, ja neid uuriti iseseisvalt. üksteisest suuremat integreeritud pilti või projekti teabevormi ja tulemusi võib olla võimatu saada. Vee-, pinnase- ja agrokeemiasektoril, suurendades turunõudlust sertifitseeritud säästva kohvimajanduse järele, on suurem mõju, kui need võetakse kasutusele ühiselt või konkreetses veelahkmes.

Kaasavad riigid: Brasiilia, Colombia, El Salvador, Guatemala kliimariskianalüüsi on peetud selliste projektide oluliseks komponendiks. Kohvi sertifitseerimine muutis põllumeeste käitumist ja nad tunnistasid selle mitmeid eeliseid vaatamata kuludele. Partnerlus vabaühendustega võimaldas suhelda paljude sidusrühmadega tootjatest kuni suurte kohviettevõteteni. Kõik riigiprojektid hõlmasid tegevusi sektoritevahelise lähenemisviisi edendamiseks ja SLM-i süvalaiendamiseks poliitikatesse.

Sektoritevahelist lähenemist oli kergem rakendada kohalikul kui kesksel tasandil. Soovitati, et projektid oleksid pidanud keskenduma poliitika läbivaatamise ja dialoogi toetamisele, mitte poliitika otsesele muutmisele. Haldusküsimustele, nagu maavaldus ning maa- ja veejuurdepääsuõigused, pöörati vähe tähelepanu. Kuigi kaasatud olid kohalikud kogukonnad, ei kaasatud alati kõige haavatavamaid rühmi, eriti mitte naisi ja rändrühmi. Programm kavatseb luua uue detsentraliseeritud ja hajutatud KM-süsteemi, mis võimaldab erinevaid teabehaldussüsteeme ühendada erinevate veebiressursside veebisaitidega, näiteks WOCAT, mida teabehaldussüsteemid saavad otse ja hõlpsalt küsida, vt laiendatud juhtumiuuring. Lisa.

Kuigi valdavalt valitsuse juhitud, on projektidesse kaasatud ka mõned erasektori osalejad. Esimeses etapis oli puudulik suhtlus keskse koordineerimisüksuse ja provintsiasutuste vahel ning maa halvenemise jälgimine ja hindamine lasteprojektide lõikes oli samuti nõrk.

Kohalikud kalurid ja rannikupoliitika ning institutsiooniline toetus Coral Triangle'i algatuse kogukonnad integreeriti juhtimisse kalavarude ja korallriffide haldamise ning kalurite kaasamiseks FFSi kaudu. CTI programm integreerib ka tugeva õppekomponendi, mis toetas piirkondlikku kohtumist ja muud tüüpi teadmiste vahetamist piirkondlikul ja ülemaailmsel tasandil.

Projektiga on plaanis välja töötada praktilised vahendid, nagu avaliku kasutuse juhendid ja ökosüsteemiteenuste eest tasumine. Projekt hõlmab mitmesuguseid sidusrühmi alates riikliku tasandi poliitikakujundajatest kuni PA-de ja nende ümbruse piirkondade elanikeni. Kohalike sidusrühmade kaasamine toimub selliste tegevuste kaudu nagu kohalike organisatsioonide ja ettevõtjate koolitamine nõudluspõhiste kvaliteetsete ökoturismiteenuste pakkumisel.

Projekti raames rakendatakse ka uuenduslikku osalusprogrammi juhtimise tõhususe jälgimiseks.Regionaalses projektis arendatakse erasektori partnerlusi kohaliku tasandi Climate Resilience ja Sustain Livelihoods näidisprojektides, et algatada kõrgetasemeline kaasatus ja koostöö. Valitsusvälised organisatsioonid on kaasatud lasteprojektide edendamisse: säästva ressursside majandamise edendamine, et parandada elatist ja teadlikkust vee, maa ja ranniku majandamise ja kasutamise küsimustes.

Sellegipoolest hõlmavad projekti Sustain Livelihoods in Vaikse ookeani saareriikide uuenduslikud aspektid R2R-lähenemiste rakendamist ja piirkondliku praktikakogukonna loomist nende lähenemisviiside jaoks. Palau lapse projektis ei ole projekti kavandis kohalike kogukondade rollile suurt tähelepanu pööratud, samuti on nõrk toetus poliitikate ja sektorite integreerimisele väljaspool keskkonda ja loodusvarasid.

See toetab mitme sidusrühma platvormide koordineerimisprojektide tugevdamist, mis toovad kokku erinevad sidusrühmad keskkonna-, põllumajandus- ja toiduga kindlustatuse sektorites mitmel tasandil. Programmi ülesehituse ja kohviprogrammi õppetund on see, et kasutusele tuleb võtta lisamehhanismid, et integratsioon ja paindlikkus säiliks kogu rakendamise vältel. Modelleerimine nõuab kvantitatiivseid andmeid ja keerulist koostööd teiste sektoritega, et saavutada keskkonnapoliitika integreeritud arvutimudelid, mis ei pruugi olla parema koordineerimise ja sünergia kaudu alati kättesaadavad laiemale hulgale ning vältida arendusprojekte ning seetõttu ei ole see rakendatav enamiku konfliktide puhul muude poliitikavaldkondadega. e.

Hovden,Samuti toetab see institutsioonide investeeringutega seotud protsesside suurendamist. Rahvusvahelised finantsinstitutsioonid, nagu ülemaailmsed uuendused ja ühistegevus.

Piir- võib kaasa aidata poliitilistele ja institutsionaalsetele muutustele. See on kõrvalekalle tavapraktikast, mis tavaliselt põhineb integreeritud projektide kaasamisel ja mitte kaasamisel.

Isegi kui see on määratletud, on see projektitsükli etapp. Mõningaid valdkondi ei ole GEF-i laiema portfelli ja loodusvarade graafiku tulemustes kaasatud, kuna teave ei olnud projektijuhtimisprojektides üldiselt järjepidevalt kättesaadav. Iga juhtumiuuringu kavandi dokumentide üksikasjalik analüüs e.

Täiendavalt leiate lisateavet koos projektide lõpuleviimise aruannete analüüside või juhuslikult valitud projektide mõjuhinnangute loendiga, vt Andmed S1. Varased GEF-programmid 4. Arvestades keskkonnaseisundi halvenemise põhjuseid, võiksid projektid saada majanduslikku kaaskasu, vt lisateabe saamiseks jaotist Andmed S1.

See ei tähenda, lähenemisviisid Hiinas Tengberg et al. Siiski on mitmed väljakutsed, et partnerite üldarvu on vähendatud. Uuemad programmid, nagu Food Secuphase, samas kui GEF-i agentuuride arvu on vähendatud.

Üldiselt juhtumiuuringud ning piirkondadevahelise ja riikliku tasandi juhtimisanalüüs. Muud tüüpi seisukohad näitavad, et kaasamisprojektide osas on vaja selgemaid reegleid, sidusrühmad kaasatakse tavaliselt konsultatsioonidesse, kuid GEF-i agentuuride vaheliseks koostööks ja ka paljude projektide hulgas on kohalike sidusrühmade kaasatud juhtkomiteedesse piiratud ja stiimulid. .

Samuti väärib märkimist, et riiklikul institutsioonilisel ankrul Mitmed juhtumiuuringud näitavad, et GEF on INRM-projektide tasandil eemaldumas on sageli Keskkonnaministeerium või võrdväärne integreeritud lähenemisviisidega, mis on väga laia fookusega, mis toetavad alenti ja ei ole tootlikud. sektorites, nagu põllumajandus. Osalemine on olemas, samuti keskendutakse rohkem teadmusjuhtimisele ning sageli ei jõuta uuemates projektides ja programmides osalemise, seire ja hindamise terviklikumale tasemele.

Vaatamata sellele, et enamikus projektides on tegemist ronment- ja põllumajandusega seotud sektoritega. Projektide juhtkomiteed on näiteks GEF globaalsete keskkonnaprobleemide lahendamiseks, mis koosneb enamasti erinevatel tasanditel tegutsevatest valitsusasutustest. Pri- strateegiad; b teadmised ja teave; ja c institutsionaalsel suutlikkusel sektoril on traditsiooniliselt olnud piiratud osalus otsese kasu saamiseks. Eeldatakse, et need juhivad projektide juhtivaid ümberkujundamisprotsesse ja projekti ülevaade kinnitas seda suundumust.

Sooaspektide osas näib analüüsi tase paljudes projektides siiski tugevdavat integreeritud lähenemisviiside ja makromajandusliku finantsabi pinnapealset panust, mis viitab sellele, et võrdõiguslikkuse küsimusi arvestatakse ainult globaalsete keskkonnaprobleemidega seotud projektides, integratsiooni aspektid, mis on projekti ettevalmistamisega väga kooskõlas. nõuded, selle asemel, et kajastada tähtsust seda tüüpi projektide puhul, on INRM-i kaasatud põhjalik arusaam kultuurilistest soorollidest ja sellest, kuidas projektide muutuste teooria Joonis 2, mis tugineb ülaltoodud järeldustele.

Need võivad nendega toime tulla.Poverty is usually mentioned in the projects, but aspects include providing support in project design and implementa- few projects explicitly target the most vulnerable or poorest popula- tion to tions. It also involves identifying financial mechanisms management arrangements of beaches and open waters in the CTI.


A Knowledge Brokering Framework for Integrated Landscape Management

Which approach provides technical and financial assistance for natural resource management. A Partnership Approach Natural resource management in India has evolved from a purely technical, top-down approach in the s, to the current decentralized participatory approach Box 1. Landowners Within the division, the Land Quality Section programs regulate and provide technical assistance related to mining, energy exploration and production, dam safety and sedimentation control; the N. Efforts The team leader will lead technical assistance that supports water data advocacy and research, climate change adaptation, and integrated natural resource management.

Integrated natural resource management (INRM) helps resource users, managers, and others to manage resources sustainably by considering.

A global shift toward landscape approaches

In the quest to reach effective land management for best possible use of natural resources, landscape approaches are becoming widely used, often in the agriculture and forestry sector. It is used to analyze growing pressures on our natural resources, to identify needs of present and future generations and how these can best be met. This seminar will provide a platform for discussion on how a holistic landscape approach can be taken when managing land AND water resources jointly to support and serve developing communities. So far, sustainable water management and securing safe water for people living in or downstream the landscape is not in focus in the landscape approach dialogue. Key scholars from different parts of the world will share examples on how land use affect water and other resources important for individuals and societies. Are there perspectives within watershed and river basin management which would be relevant to include in the landscape approach, which would make it more effective in realizing the new Sustainable Development Goals? Find stream of this event here…. From 26 August at to 26 August at

Which approach provides technical and financial assistance for natural resource management

Dupuy, K. Michelsen Institute U4 BriefKendra Dupuy is a political economist working on research about natural resource and energy management, the education sector, and civil society. Formerly a Senior Adviser at U4, she is currently an affiliated researcher at the Chr.

Sustainable land management is at the heart of some of the most intractable challenges facing humanity in the 21st century. It is critical for tackling biodiversity loss, land degradation, climate change and the decline of ecosystem services.

TREESEARCH

Slideshare kasutab küpsiseid funktsionaalsuse ja jõudluse parandamiseks ning teile asjakohase reklaami pakkumiseks. Kui jätkate saidi sirvimist, nõustute küpsiste kasutamisega sellel veebisaidil. Vaadake meie kasutajalepingut ja privaatsuseeskirju. See our Privacy Policy and User Agreement for details. Create your free account to read unlimited documents. Slideshare'i perekond sai lihtsalt suuremaks.

Landscape-scale approaches for integrated natural resource management in tropical forest landscapes

Six key governance factors identified from more than 20 years of global Model Forest experience There is increasing international agreement that the landscape approach is the most effective method of incorporating conservation and human development dimensions into land-use planning and the broader sustainable development agenda. Rather than considering various core elements on the landscape land, water, natural resources, etc. Landscapes are abstract concepts which spatial boundaries and scale differ according to the stakeholders and their values, so participative multi-stakeholder governance is a key aspect. For more than 20 years, the International Model Forest Network IMFN has been implementing participatory, landscape-level approaches to the sustainable management of natural resources. IMFN is a voluntary global community of practice comprised of more than 60 Model Forests that cover million hectares ha in 30 countries and continues to expand.

Program/Project Management Job in Congo about Climate Change and wildlife protection; community based natural resource management;.

Understanding the Landscape Approach

To aid political and institutional decision making in the sustainable use of natural resources the value of ecological, socio-cultural and economic assets has increasingly been communicated in terms of monetary units.Vaatamata loodusvaradele tuginemisele on inimtegevuse mõju jõudnud etapile, kus kumulatiivsed kaotused sunnivad ühiskonda hindamisprotsessi ümber hindama ja kuidas neid väärtusi paremini otsustusprotsessi kaasata. Selles artiklis uuritakse loodusvarade väärtuste atribuute ökoloogiliste, sotsiaal-kultuuriliste ja majanduslike väärtuste valdkondades Ühendkuningriigi maapiirkonna kogukonna vaatenurgast.

Kogukonnapõhine loodusvarade juhtimine

Seotud video: PACTi integreeritud lähenemisviis loodusvarade haldamisele

Maastiku lähenemisviis on jätkuvalt arenev maakasutuse kavandamise ja juhtimise teooria, mis omab integreeritud ja terviklikku vaadet üksteisest sõltuvatele inim- ja looduslikele ökosüsteemidele. Tunnistades, et maad ei saa isoleeritult säilitada, pakub see lähenemisviis protsessi tasakaalu otsimiseks, loodusvarade kasutamise ja inimeste heaolu parandamise vahel, kasutades jätkusuutlikku põllumajandust, metsanduse tootmist ja loodusliku kapitali säilitamist. Kagu -Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna meeskondadega on Tanah Air Beta platvorm teaduslike tehnikate ja teadmiste jagamiseks, et saavutada kaitseeesmärgid maastiku- ja meremaastiku tasandil, aidates samal ajal parandada kaugemate metsade ja rannikualade kogukondade elatist. Kasutades keskkonnauuringutes sotsiaalsete vaatenurkade Q -meetodit, kvantifitseerivad osalejad Indoneesia maastikke takistavaid tegureid kui võimalik, kui võimalik, arutades samas seda, mis maastiku lähenemist eristab muudest metoodikatest. Mõned 34 -st taandunud osalejast, sealhulgas ürituste korraldajad prof.

Selle missioon on säilitada elusloodus ja kõrbes, mõista kriitilisi probleeme, arendades teaduslikke lahendusi ja võtta loodusele ja inimkonnale kasulikke kaitsemeetmeid.

Maastiku lähenemisviisid säästva arengu, vee ja maaressursside haldamiseks

Halvenenud maade taastamine hõlmab mitmesuguseid lähenemisviise. Selles lühidalt uuritakse, kuidas agroforestry lähenemisviis võib edendada maa taastamist ja säilitamist, tugevdades samal ajal ka toimetulekut. Lühidalt, kuidas Rootsi metsakogemused ja teadmised võivad anda olulise panuse vastupidavate maastike loomisse, mis toetab vett, metsi ja elatist. Aruanne, mis kajastab arutelusid Rootsi metsa- ja veeressursside baasiga peamistel omadustel, mis võimaldasid Rootsi ajaloo taastamise projekti ja kuidas Rootsi ressursside baas saab kaasa aidata rahvusvaheliste taastamisprojektide poole. Millised on integreeritud maastiku lähenemisviisid ja kui tõhusalt on neid troopikas rakendatud? Loodusvarade parima võimaliku kasutamise jaoks tõhusa maahalduse saavutamiseks kasutatakse maastiku lähenemisviise laialdaselt, sageli põllumajanduse ja metsandussektoris.

Otsige teksti teksti otsingu üksuse sisu kohta. Töötoa menetlus. 22. september,Kommentaarid:

 1. Talrajas

  I know they will help you find the right solution here.

 2. Ferran

  Ma usun, et sa eksid.

 3. Nahum

  Moscow was not built at once.

 4. Mikarg

  Vabandage, mõtlesin ja kustutasin selle fraasi

 5. Goltiktilar

  Remove everything, that a theme does not concern.Kirjutage sõnum